Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế
Ngày cập nhật 20/04/2022

Ngày  14 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 447 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Tại Quyết định số 447 /QĐ-UBND, Công bố Danh mục 181 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có File văn bản và Phụ lục Danh mục TTHC kèm theo).

  Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Y tế có trách nhiệm cập nhật TTHC mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên quan.

2. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

- Niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết kèm theo Quyết định này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

- Thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo nội dung cụ thể tại các Quyết định công bố TTHC đã được Bộ Y tế công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

- Hoàn thành việc cấu hình TTHC liên quan đến phần việc của mình trên phần mềm Dịch vụ công sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phổ biến và sao gửi Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 13/7/2018, Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 16/3/2019, Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 04/4/2019, Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 24/5/2019, Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/8/2019, Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03/9/2019, Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 và Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 2