Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ
Ngày cập nhật 14/10/2019

BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ HƯƠNG VINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

       
 
   

 

 

 

 

    Số: 603/BC-UBND                                   Hương Vinh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

 

(Báo cáo của UBND xã tại kỳ họp thứ 07, HĐND xã khóa XI)

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

 

            Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của xã, trên cơ sở đó đã tập trung chỉ đạo điều hành các ban ngành triển khai thực hiện. Do đó tình hình kinh tế - xã hội xã năm 2018 đã đạt kết quả quan trọng như sau:

          I. KINH TẾ: Năm 2018 tình hình kinh tế xã hội đạt được kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2021.

1. Lĩnh vực Dịch vụ, thương mại:

Trong thời gian qua các loại hình dịch vụ, thương mại tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành dịch vụ đã đầu tư phát triển về quy mô, chất lượng, mở rộng mạng lưới hoạt động để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Các hoạt động kinh doanh như buôn bán vật liệu xây dựng, dịch vụ giao thông vận tải, viễn thông, ăn uống, giải khát…có xu hướng tăng lên góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành dịch vụ. Các thành phần kinh tế trên địa bàn xã phát triển và mở rộng quy mô. Đến nay có 616 cơ sở sản xuất kinh doanh các loại, có 18 doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn duy trì và hoạt động có hiệu quả. Ước tổng giá trị sản xuất ước đạt 670,650 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2017.

2. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng:

Các cơ sở sản xuất TTCN từng bước được đầu tư trang bị kỹ thuật mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, đã xây dựng được các thương hiệu có uy tín trên thị trường, với tốc độ phát triển ngày càng mở rộng về quy mô sản xuất như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm cẩn, rèn, cơ khí, may mặc ... đã góp phần tăng giá trị sản xuất, phục vụ nhu cầu sản xuất và cuộc sống của người dân. Đến nay xã có 225 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.

Trong năm có 01 cơ sở sản xuất kinh doanh được UBND Thị xã đầu tư hỗ trợ chương trình khuyến công với số tiền là 36 triệu đồng. Tổng giá trị về lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tiếp tục duy trì tốc độ phát triển các ngành nghề có lợi thế của địa phương. Năm 2018 ước đạt 107,758 tỷ đồng so với năm 2017 tăng 19%.

3. Sản xuất nông nghiệp: Tổng giá trị về lĩnh vực nông nghiệp đạt 26,810 tỷ đồng, tăng 1,035 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 100% so với kế hoạch.

a. Trồng trọt: Năm 2018 sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ phù hợp với điều kiện của địa phương nên đạt được những kết quả tốt, cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 703 ha đạt 101% kế hoạch.

- Trong đó: Cây lúa: Diện tích gieo trồng là 690 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân 63 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực 4.347 tấn đạt 114,4% kế hoạch.

- Cây lạc: Gieo trồng 7ha, đạt 116% kế hoạch, giảm 2ha so với vụ đông xuân năm trước; năng suất lạc ước tính 40 tạ/ha. Sản lượng đạt 28 tấn.

- Cây sen: Gieo trồng 6ha đạt 200% kế hoạch, tăng 3ha so với vụ đông xuân năm trước nhưng do nguồn giống cũng như thời tiết không thuận lợi đã làm chết 5,5ha, còn lại 0,5ha. Năng suất 30tạ/ha. Sản lượng đạt 15 tạ;

Ước sản phẩm trong trồng trọt: 23,642 tỷ đồng, so với năm 2017 tăng 1,582 tỷ đồng.

b. Chăn nuôi: Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm luôn được tăng cường, đã chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm, tăng cường phòng chống dịch bệnh…nên trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh. Đến ngày 01/10/2018  đàn trâu - bò 94 con, giảm 25 con, đạt 85,5% kế hoạch; đàn lợn 551 con, giảm 14 con so với năm 2017, trong đó 45 lợn nái, đạt 55% kế hoạch; đàn gia cầm 8.192 con, giảm 1.857 con so với năm 2017, đạt 80,3% kế hoạch. Tổng giá trị về lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 3,168 tỷ đồng, so với năm 2017 giảm 547 triệu đồng.

          4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

Đã triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Trong năm 2018, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình sau:

- Xây dựng cổng, tường rào, sân đường nội bộ nhà văn hóa Trung tâm xã. Tổng mức đầu tư 999.696.000 đồng, trong đó vốn thị xã: 620.000.000 đồng, vốn của xã: 379.696.000 đồng.

- Sửa chữa dãy nhà làm việc của Công an-quân sự. Tổng mức đầu tư 171.466.000 đồng, trong đó vốn thị xã: 150.000.000 đồng, vốn của xã: 21.466.000 đồng.

- Khắc phục, sửa chữa đường bê tông xi măng và kênh mương nội đồng xã. Tổng mức đầu tư: 192.949.000 đồng vốn của xã.

- Khắc phục, sửa chữa một số đoạn của tuyến đường BTXM ra Đội 12B. Tổng mức đầu tư 120.284.000 đồng vốn của xã.

          - Khắc phục, sửa chữa một số đoạn của tuyến đê bao và đoạn của xứ đồng Ngoại Cồn Dàn Xay của Tây Nam Hương Trà. Tổng mức đầu tư 102.465.000 đồng vốn của xã.

          - Xây dựng sân thể thao, nhà bảo vệ Trường TH số 2 Hương Vinh. Tổng mức đầu tư 63.819.000 đồng vốn của xã.

          - Nâng cấp mặt bằng cơ sở 2, mái che nhà để xe cơ sở 1 Trường mầm non Hương Vinh. Tổng mức đầu tư  313.018.000 đồng vốn của xã.

          - Đắp đê bao ranh giới ruộng Hương Vinh và Hương Sơ có chiều dài 320m. Tổng mức đầu tư: 50.000.000 đồng vốn thị xã.

          - Cải tạo, sữa chữa Trường mầm non cơ sở La Khê với tổng mức đầu tư: 648.254.000đ, trong đó ngân sách thị xã 450.000.000đ

          - Nâng cấp bê tông xi măng nông thôn: 90.732.000đ, trông đó ngân sách thị xã 38.640.000đ, nhân dân đóng góp 52.092.000đ.

- Sữa chữa 4 tuyến đường: Đường từ nhà thờ Họ Cung đến trường mầm non cơ sở La Khê; Đường vào trường Tiểu học số 2 Hương Vinh; Đường từ ngã 4 Minh Thanh đến Trạm y tế xã và đường vào trường Tiểu học số 3 Hương Vinh, với tổng mức đầu tư: 267.000.000đ (ngân sách thị xã)

            Tổng vốn đầu tư ước đạt khoảng: 3.019.683.000 đồng Trong đó: Ngân sách thị xã: 1.575.640.000 đồng, Ngân sách xã: 1.391.951.000 đồng, Nhân dân đóng góp 52.092.000 đồng.

 5. Quản lý ngân sách:

Tổng thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn xã dự ước thực hiện 2.581.777.615 đồng/KH 4.842.000.000 đồng đạt 53,32% so với dự toán thị xã giao. Trong đó thu cố định tại xã 409.652.000/KH 660.000.000đ đạt 62,07%; các khoản thu thuế xã hưởng 100%: 216.445.778 đ/KH 136.000.000đ đạt 159,15%; các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 1.376.847.837/KH 3.926.000.000đ đạt 35,07%, thu đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng (thu mặt bằng chợ Bao Vinh) 2.000.000đ; thu khác 50.517.000đ/KH 100.000.000đ đạt 50,52%, thu bồi thường khi nhà nước thu hồi đất: 526.315.000 đồng

- Ước tổng chi ngân sách trên địa bàn xã là 4.992.165.690 đồng bằng 124.87% so với dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển là 1.036.070.000 đồng, chi thường xuyên là 3.956.095.690 đồng.     

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Đến nay cơ bản hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng Nông thôn mới đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt đến năm 2020. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017; rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018; đăng ký danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất và có thu hồi đất năm 2019. Tiếp tục triển khai công tác kê khai, lập hồ sơ địa chính, cấp mới và cấp đổi lại toàn bộ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất các loại đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính cấp đổi 32 trường hợp, cấp lại 03 trường hợp. Thành lập tổ giải quyết đất đai và tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm trên địa bàn xã.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho Hợp tác xã nông nghiệp và Dịch vụ sinh thái Go-Green Farm đầu tư khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái tại cồn nhỏ thôn Minh Thanh với diện tích 4,2ha; Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng khu quy hoạch dân cư Hương Vinh với diện tích 8,2ha.

UBND xã báo cáo UBND thị xã Hương Trà về việc thống nhất chủ trương dự án mở rộng xây dựng kho chứa hàng, khu cắt gạch men và bãi đỗ xe của công ty TNHH TM Quang Thiện, với quy mô: Khoảng 9.466,21m2, khu đất hiện trạng là đất trồng lúa.

UBND xã cùng với phòng ban thị xã xem xét, đề xuất địa điểm nghiên cứu dự án xây dựng Vườn ươm giống cây trồng tại vị trí khu đất thuộc Cồn Lớn thôn Triều Sơn Nam, thôn Triều Sơn Đông. Có diện tích: 9,5 ha. Hiện trạng là đất trồng cây hàng năm do UBND xã quản lý.

UBND xã đã lập Tờ trình UBND thị xã và Trung tâm phất triển quỹ đất thị xã đề nghị xác định giá đất để tổ chức giao đất cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo các thửa đất tại 02 khu quy hoạch thôn Địa Linh, Triều Sơn Đông.

Đã có Tờ Trình xin chủ trương quy hoạch từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm khác, đất có mặt nước chuyên dùng, đất nuôi trồng thủy sản, đất thủy lợi sang quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Địa Linh; thôn La Khê; thôn Triều Sơn Nam; thôn Thủy Phú và Đội 12B.

Xây dựng phương án thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn xã trình UBND thị xã phê duyệt. Triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường và xử lý diệt cây Mai Dương dọc các tuyến đường trung tâm xã nhân ngày môi trường thế giới 5/6 Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018.Thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn xã cho 191 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chủ chăn nuôi…Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 04 trường hợp, với tổng số tiền 10.000.000đ vì đã thực hiện hành vi đổ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động các hộ dân không đánh bắt Chim, Cò các loại dưới mọi hình thức và cho ký cam đoan, cam kết đối với các hộ dân ở đội 12B

7. Xây dựng nông thôn mới:           

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bà con nhân dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; lập danh sách đăng ký xây dựng vườn mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục: Năm học 2017 – 2018 đã huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 20,39%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt tỷ lệ 85,45%; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,46%. Bậc Tiểu học huy động 874 học sinh duy trì được 100%, không có trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng. Bậc trung học cơ sở: Huy động 643 học sinh đạt 97,57%, trong năm có 04 học sinh bỏ học chiếm 0,62%.

- Kết quả chất lượng:

Mầm non: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 185 cháu đạt 100% so với tỷ lệ huy động; Tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,30%. Có 40 em đạt giải học sinh giỏi và học sinh năng khiếu các bộ môn cấp thị xã, 04 em đạt giải cấp tỉnh; Trung học cơ sở: Hạnh kiểm tốt, khá 99,6%, trung bình 0,4%; học lực giỏi, khá 67,4%, trung bình 31,3%, yếu 1,3%. Có 54 em đạt giải học sinh giỏi và học sinh năng khiếu các bộ môn cấp thị xã; 05 em đạt giải cấp tỉnh.

Giữ vững và phát huy kết quả về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS - xóa mù chữ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được chú trọng cả về tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong năm trường Mầm non Hương Vinh đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn xã 5/5 trường, đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục đầu tư sữa chữa một số hạng mục tại trường Tiểu học số 3 Hương Vinh và rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia để lập hồ sơ công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.

          Hoàn thành việc tổ chức Khai giảng năm học 2018-2019, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt việc dạy và học. Bậc mầm non: huy động trẻ nhà trẻ 70/100 cháu đạt 70%, Trẻ mẫu giáo: 323/365 cháu, đạt 88,49%, Huy động trẻ 5 tuổi 183/186 cháu, đạt 98,4% theo dân số điều tra. Bậc tiểu học: Số học sinh huy động vào các lớp là 860/842 em đạt 102%. Bậc trung học cơ sở: Huy động 641 em/KH 647 đạt 99,07%.

Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức khai giảng năm năm thứ 3 cho 01 lớp xóa mù chữ độ tuổi từ 18 – 60 tuổi tại thôn Thủy Phú.

          2. Công tác Y tế và Dân số:                               

          Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, trong năm đã khám và điều trị cho 8.980 lượt người, duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I,II; tổ chức tư vấn cộng đồng tại các thôn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, tư vấn cộng đồng về sàng lọc trước sinh và sau sinh. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên chiếm 15,7%, giảm 0,3% so với năm 2017; Tiêm chủng mở rộng đạt 96% giảm 0,7% so với năm 2017; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 5,8% giảm 0,2% so với năm 2017.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ; tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã 48 cơ sở, tiêu hủy tại chổ 45 gói bánh ngọt và 25 chai nước ngọt vi phạm hạn sử dụng của 02 cơ sở, tiêu hủy đốt tại chỗ 19kg nem chả và xử phạt vi phạm hành chính 700.000đ của 01 cơ sở sản xuất nem chả, xử lý 01 cơ sở  thu gom nội tạng động vật, cho tiêu hủy chôn tại chỗ 400kg nội tạng heo đã biến chất, bốc mùi tại thôn La Khê.

Phối hợp với đoàn liên ngành thị xã kiểm tra 04 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở Nha khoa Việt Mỹ tại thôn Bao Vinh vi phạm về chấp hành pháp luật trong khám chữa bệnh, đoàn đã lập biên bản và mời chủ cơ sở về làm việc để hướng dẫn, yêu cầu cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cơ sở này.

Chủ động thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, ngộ độc thực phẩm. Trong năm trên địa bàn xã xãy ra 02 ca bị sốt xuất huyết và 01 trường hợp bị bệnh Tay chân miệng.

3. Văn hóa thông tin, thể thao:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trong năm có 04 thôn Địa Linh, Minh Thanh, Thủy Phú và 12B được công nhận duy trì giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liền giai đoạn 2015-2018 và thôn Triều Sơn Nam được công nhận lại thôn văn hóa năm 2018. Triển khai việc sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn văn hóa và kiểm kê các di tích trên địa bàn xã.

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của Đất nước như: nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương; kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên tryền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền giữ vững, nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Tham gia lễ khai mạc và các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII, năm 2018 của thị xã Hương Trà đạt giải 3 toàn đoàn; tham gia đêm liên hoan văn nghệ quần chúng các thôn, tổ dân phố thị xã Hương Trà lần thứ III năm 2018 đạt giải nhất toàn đoàn; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ gây quỹ vì người nghèo nhân dịp lễ 2/9/2018.

Công tác phát thanh được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình thời sự địa phương để phản ánh các hoạt động về kinh tế xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn xã.

4. Công tác chính sách xã hội:

Thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội như gia đình có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được đầy đủ, kịp thời. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, đã tổ chức thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền là: 184.100.000đ. Hoàn thành 22 hồ sơ cho các cụ tròn 80 tuổi hưởng hàng tháng, lập hồ sơ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội: 38 trường hợp; xác định và lập 17 hồ sơ cho các đối tượng khuyết tật hưởng chế độ; xác định lại mức độ khuyết tật cho 30 trường hợp.

 Nhận và cấp 153 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; 99 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo đối tượng 705; 668 thẻ bảo hiểm y tế cho diện bảo trợ xã hội, có công, thân nhân người có công. Cấp phát tiền điện cho hộ bảo trợ xã hội và hộ nghèo (quý I – II/2018) là 20.332.000đ.

  - Thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) với tổng số tiền là 32.000.000đ, trong đó: quà xã: 14.200.000; quà chủ tịch nước: 17.800.000

- Vận động, tiếp nhận và cấp phát các xuất quà đúng đối tượng do các cơ quan tổ chức và các mạnh thường quân hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và tàn tật trên địa bàn xã.

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được chú trọng, triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức thăm và tặng quà cho 20 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và quà trung thu, với số tiền 3.000.000đ

- Thực hiện công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, kết quả có 66 hộ nghèo chiếm 2,09% giảm 0,28%; Hộ cận nghèo 80 hộ chiếm 2,53% giảm 0,19% so với năm 2017.

- Triển khai xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt bão do quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thảo, Thôn Bao Vinh, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở cho hộ bà Hoàng Thị Huế ở thôn Địa Linh.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn xã, hiện nay có 16 lao động đang học tập và lao động tại nước ngoài ở các nước như: Nhật Bản, Đài loan, Malaysia, Hàn Quốc...và có 12 lao động đang lập hồ sơ đăng ký đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

III. NỘI CHÍNH:

1.  Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư:

UBND xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, trong năm 2018 đã tiếp 10 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh (không có đoàn đông người). Nội dung công dân đề cập tại các buổi tiếp dân tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và các nội dung khác.

Tổng số đơn đã tiếp nhận: 20 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 20 đơn,  trong đó: 02 đơn môi trường; 02 đơn xây dựng; 12 đơn xác định ranh giới, 01 đơn hôn nhân gia đình và 03 đơn khác. Đã giải quyết: 19 đơn; tồn đọng 01 đơn (do đương sự vắng mặt tại địa phương).

2. Công tác Tư pháp:

Ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã, với 27 buổi, có 613 lượt người tham gia, bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các hội nghị, giao ban giữa UBND xã và hệ thống chính trị thôn; các cuộc họp dân; các ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến hội viên của mình thông qua các đợt sinh hoạt, kỷ niệm các ngày thành lập hội…tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã. Nội dung tuyên truyền như các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND&UBND xã, tuyên truyền các Luật như: Luật dân sự; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật trẻ em và Luật hòa giải... tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018.

UBND xã đã ban hành quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND xã ban hành năm 2016, 2017 đã hết hiệu lực thi hành gồm 02 văn bản.

3. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các ban ngành ổn định; các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật. UBND xã xét đề nghị cấp trên nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, nâng lương thâm niên vượt khung cho 04 trường hợp và bổ nhiệm ngạch công chức và chuyển ngạch cho 03 trường hợp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, trên cơ sở chương trình kế hoạch cải cách hành chính của UBND thị xã, Nghị quyết của Đảng ủy; UBND xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tổ chức lễ khai trương một cửa hiện đại xã. Thường xuyên chỉ đạo các ban ngành chuyên môn chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết công việc nhanh chóng, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, giảm thiểu thời gian đi lại và thủ tục cho nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực làm việc có hiệu quả. Đồng thời ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, nâng cao nhận thức về Đảng, Nhà nước cho cán bộ, công chức. Chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử xã, thực hiện tốt các phần mềm Phát hành giấy mời qua mạng, Quản lý văn bản và ý kiến chỉ đạo; thực hiện tốt phần mềm một cửa, phần mềm hồ sơ công việc và Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan, ứng dụng chữ ký số, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, số hóa các văn bản, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước về các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

          4. Quốc phòng - An ninh:

a. Về công tác Quốc phòng:

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, ký kết liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn nhất là trong dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn của quê hương Đất nước.

Hoàn thành công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, pháp luật năm 2018 cho cán bộ đảng viên và lực lượng dân quân. Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ và công tác giao quân năm 2018 với 15 thanh niên đạt chỉ tiêu trên giao, trong đó đi nghĩa vụ công an 03 thanh niên.Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 sinh năm 2001 cho 100 thanh niên đạt 100%, phúc tra độ tuổi SSNN 18 – 25, 25 – 27 (ĐH, CĐ) trên địa bàn xã tổng cộng 989 thanh niên.

Tổ chức khám sơ tuyển 22 tiêu chuẩn bằng mắt cho 129 thanh niên trên địa bàn xã để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp và chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện khám chính thức tại thị xã Hương Trà là 69 thanh niên, trong đó khám nghĩa vụ quân sự 64 thanh niên, khám nghĩa vụ công an 5 thanh niên.

b. Về công tác An ninh:

 Thời gian qua tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo tại địa bàn xã cơ bản ổn định. Không để xảy ra đột biến bất ngờ, hình thành “điểm nóng” và các hoạt động khiếu kiện, phức tạp. 

- Về TTXH: Trong năm đã xảy ra 21 vụ việc, 24 đối tượng, tăng 03 vụ việc, 10 đối tượng so với năm 2017, trong đó: Trộm cắp tài sản 12 vụ đã làm rõ 3 vụ, 05 đối tượng; Đánh nhau, xâm hại sức khỏe người khác 03 vụ, 07 đối tượng; Gây thương tích 01 vụ, 01 đối tượng; Đánh bạc 03 vụ, 08 đối tượng; chết đuối nước 01 người (do thiên tai lũ lụt), tự thiêu 01 người. Ban công an xã đã xử lý vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP 06 vụ việc, 14 đối tượng, phạt tiền 11.750.000đ. Chuyển công an thị xã Hương Trà đang điều tra xử lý 12 vụ việc, 05 đối tượng, trong đó: Trộm 02 vụ, 04 đối tượng; Gây thương tích 01 vụ, 01 đối tượng và hiện nay đang điều tra truy xét 09 vụ. Công an tỉnh điều tra xử lý 01 vụ đánh bạc 03 đối tượng.

+ Đã chủ động quản lý đối tượng thi hành án hình sự theo Luật thi hành án hình sự, trong đó có 02 đối tượng chấp hành án treo; Tù tha về 02 đối tượng; Đối tượng sưu tra về Ma túy: 02 đối tượng. Tổ chức học tập pháp luật cho 92 trường hợp.

+ Tổ chức tuần tra bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông Hương thuộc địa bàn xã Hương Vinh trên 20 lượt, phát hiện 03 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 33/CP với số tiền 10.000.000đ.

- Về va chạm giao thông, trong năm xảy ra 18 vụ, so với 2017 giảm 02 vụ, trong đó có 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 02 người. Trong năm Công an xã tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn hơn 40 lượt tuần tra, tuyên truyền vận động 270 hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ đảm bảo chấp hành về trật tự công cộng – Trật tự đô thị.

- Tiến hành rà soát các hộ dân khu tái định cư Eo Bầu Thượng Thành thuộc thôn Thế Lại Thượng có 74 hộ 300 nhân khẩu. Hiện nay có 02 hộ đã đăng ký thường trú, 30 hộ đăng ký tạm trú, Công an xã đã tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật cư trú, đã tiến hành phát mẫu cho 44 hộ dân còn lại để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; hướng dẫn Ban vận động ở các thôn tổng kết thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội tại ngày Hội đại đoàn kết toàn dân và trao Quyết định cho 9/9 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ninh trật tự” theo thông tư 23/BCA. năm 218 xã được UBND thị xã công nhận xã đạt chuẩn an ninh trật tự.

5. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA UBND VỚI UBMTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.

Công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể đạt nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể như: tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND các cấp, các cuộc vận động hiến máu nhân đạo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và một số cuộc vận động khác. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác vận động các gia đình đưa con em lên đường nhập ngũ năm 2018.

IV. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018 thì việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

 1. Những khuyết điểm, hạn chế:

- Thu ngân sách đạt thấp so với dự toán, đặc biệt là công tác thu cấp quyền sử dụng đất, trong năm 2018 chưa thực hiện được công tác đấu thu cấp quyền sử dụng đất.

  - Công tác cấp mới và cấp đổi GCN QSDĐ vẫn còn khó khăn trong quá trình thực hiện do diện tích đất biến động và vướng mắc quy hoạch phố cổ Bao Vinh nên không tách thửa được vì vậy số lượng thực hiện còn thấp.

- Vấn đề tranh chấp khiếu nại về đất đai trong nhân dân vẫn còn xảy ra trên địa bàn, chủ yếu là về tranh chấp ranh giới.

- Một số hộ dân xây dựng vẫn chưa đúng theo giấy phép xây dựng và còn lấn chiếm đất lộ giới.

- Mặc dù đã có quy hoạch đất để xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn nhưng việc huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng còn khó khăn.

- Về trật tự xã hội: Các hộ dân Eo Bầu Thượng Thành chưa chuyển hộ khẩu về địa phương nên khó khăn trong quá trình quản lý; Tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm tồn tại

          + Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân

          + Nguyên nhân chủ quan:

Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã có lúc chưa quyết liệt nên giải quyết các vụ việc chưa dứt điểm vẫn còn tình trạng kéo dài.

          Một bộ phận nhân dân thiếu ý thức cộng đồng trong sinh hoạt; nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật chưa cao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, sự cố gắng nổ lực của các ban ngành đoàn thể, UBND xã đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh gia súc, gia cầm không xảy ra; ngành dịch vụ thương mại phát triển, tiểu thủ công nghiệp duy trì giữ vững tốc độ phát triển. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, quốc phòng được giữ vững. Trong năm đã có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch để ra theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, riêng chỉ tiêu thu ngân sách không đạt do công tác đấu đất thu cấp quyền chưa thực hiện được.

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018.

 

 

STT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Đánh giá thực hiện

 

A

 

Các chỉ tiêu kinh tế

 

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

 

%

 

20-21,5%

 

20%

 

Đạt

 

Trong đó

 

 

 

 

 

Dịch vụ thương mại

%

21-22%

21%

Đạt

 

Tiểu thủ CN - XD

%

19-20%

19%

Đạt

 

Nông nghiệp

%

3,7-4%

4%

Đạt

 

2

 

Cơ cấu kinh tế

 

- Dịch vụ

%

83,3%

83,3%

Đạt

 

- Tiểu thủ CN - XD

%

13,4%

13,4%

Đạt

 

- Nông nghiệp

%

3,3%

3,3%

Đạt

3

Sản lượng lương thực có hạt

 

Tấn

 

3.700-3.900

 

4.347

 

Vượt 447 tấn

4

Tổng thu ngân sách xã

 

Tỷ đồng

 

4,842

 

2,581

 

Không đạt

 

B

 

Các chỉ tiêu xã hội

 

5

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn

 

%

 

<2,3%

 

2,09%

 

Đạt

 

 

 

 

6

Giữ vững phổ cấp Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học, PCGD Trung học cơ sở, xóa mù chữ

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Đạt

 

7

Duy trì làng và cơ quan đạt chuẩn văn hóa

 

  Duy trì

 

Duy trì

 

Duy trì

 

Đạt

 

8

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

 

%

 

<6,0%

 

5,8%

 

 

Đạt

 

9

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên

 

%

 

0,9 -1%%

 

0,9%

 

Đạt

 

10

Số lao động được giải quyết việc làm

 

Người/năm

 

>100người/năm

 

>100người/năm

 

Đạt

11

Số trường đạt chuẩn quốc gia

 

%

 

100%

 

100%

 

Đạt

 

12

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân

 

%

 

93%

 

93%

 

Đạt

 

C

 

Các chỉ tiêu môi trường

 

13

Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt

 

100%

 

100%

 

100%

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

 

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Hương Vinh tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như sau:

A. Mục tiêu

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, chủ động khai thác tốt các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi trong quá trình phát triển để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra, nâng cao hiệu quả, tính bền vững của sự phát triển trên các lĩnh vực Dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, giảm nghèo nhanh bền vững; chăm lo nâng cao đời sống cho người dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ công bằng xã hội, chủ động phòng ngừa thiên tai, tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2019

          *Chỉ tiêu kinh tế:

 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân:            20-21,5%

  Trong đó:

  + Ngành Dịch vụ thương mại tăng:                      21-22%

  + Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng tăng:            19-20%

  + Ngành Nông nghiệp tăng:                                 3%-3,5%

 2. Cơ cấu các ngành kinh tế dự kiến các thành phần:

  + Dịch vụ thương mại:                                         83,9%

  + Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng:                    13,3%

  + Nông nghiệp:                                                    2,8%

 3. Tổng sản lượng lương thực có hạt:                            3.700-3.800 tấn            

 4. Tổng thu ngân sách:                                        6,638 tỷ đồng

  *Chỉ tiêu xã hội:

  5. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn                  <2,09%

  6. Số lao động được giải quyết việc làm:              >200 người/năm

  7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:                   5,5% 

  8. Duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia  

  9. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên:                      0,9-1%       

  10. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân           95%

  11. Giữ vững phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học; PCGD Trung học cơ sở -Xóa mù chữ.

  12. Duy trì giữ vững danh hiệu các làng văn hóa, cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

  * Về môi trường:

            13. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt 100%

            C. Các Chương trình trọng điểm:

            1.  Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội

  2. Chương trình bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

  D. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH LĨNH VỰC

  I. Về phát triển kinh tế:

            Tiếp tục phát triển kinh tế đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp”, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2019 là 967,332 tỷ đồng so với năm 2018 tăng 20%.

  1. Về Dịch vụ - Thương mại:

            Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ trên địa bàn, khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng thế mạnh của địa phương như các ngành dịch vụ ăn uống, vận tải... Phấn đấu ngành dịch vụ -Thương mại đạt 811,486 tỷ đồng so với năm 2018 tăng 21%.

  2. Về phát triển Tiểu thủ công nghiệp:

            Khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tiến chất lượng mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Củng cố nghề truyền thống như rèn, chạm cẩn, mộc mỹ nghệ.... Đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn xã. Phấn đấu ngành Tiểu thủ công nghiệp đạt 128,232 tỷ đồng so với năm 2018 tăng 19%.

            3. Về phát triển nông nghiệp: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phấn đấu đạt 27,614 tỷ đồng so với năm 2018 tăng 3%.

            +Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 2019: 700ha, trong đó cây lúa 691ha; cây lạc: 6ha; cây sen: 3ha.

  -Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng: 355ha, trong đó cây lúa: 346ha; cây lạc: 6ha; cây sen: 3ha.

  - Vụ Hè Thu: Diện tích giao trồng: 345ha, trong đó cây lúa 345ha.

  Thực hiện dự án phát triển nông nghiệp kết hợp với mô hình du lịch sinh thái Cồn nhỏ và dự án vườn ươm cây trồng ở Cồn Lớn.

  + Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuyển dịch sang phương thức chăn nuôi bán công nghiệp, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Dự kiến tổng đàn lợn năm 2019: 500 con; Tổng đàn trâu, bò có: 75 con; Tổng đàn gia cầm 6.000con.

          4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

  Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Dự kiến các hạng mục công trình xây dựng cơ bản năm 2019:

  - Cải tạo, sửa chữa khối nhà 8 phòng học Trường TH số 3 Hương Vinh. Tổng mức đầu tư: 325.492 triệu đồng.

  - Xây dựng mới 02 phòng học và tường rào Trường TH số 3 Hương Vinh.

  - Thay các cửa sổ tại dãy nhà 02 tầng Trường TH số 3 Hương Vinh.

  - Nâng cấp mở rộng đường vào Trường TH số 3 Hương Vinh.

  - Xây dựng nhà hiệu bộ Trường TH số 1 Hương Vinh.

  - Sửa chữa, lát gạch sàn tầng 2 khối nhà 8 phòng học Trường TH số 1 Hương Vinh. Tổng mức đầu tư: 349.758 triệu đồng.

  - Xây dựng 4 phòng học Trường mầm non Hương Vinh, cơ sở Bao Vinh.

  - Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã.

  - Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn có chiều dài 1,5km.

            5. Về dự toán thu chi ngân sách:

            Thực hiện thu ngân sách theo luật định, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, lệ phí, quỹ và các nguồn thu khác, phối hợp tốt việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm, chống thất thu, trốn thuế. Phấn đấu tổng thu trong năm đạt 6,638 tỷ đồng, trong đó: thu thường xuyên đạt 558 triệu đồng, thu các loại thuế đạt 1,080 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 5 tỷ đồng.

            Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, kịp thời phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương trên cơ sở định mức theo quy định của nhà nước. Quản lý chặt chẽ thu ngân sách, thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định pháp luật.

  6. Quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên, môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền để chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường. Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở, sản xuất, kinh doanh. Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải đạt tỷ lệ 100%.

  Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019:

            - Khu QH thôn Triều Sơn Đông (Trạm y tế xã cũ) diện tích khu đất: 1236,7m2, tổng số lô: 06.

  - Khu QH xóm 5 thôn Triều Sơn Đông diện tích khu đất: 1589m2, tổng số lô: 10 lô.

  - Khu QH xóm 6 thôn Triều Sơn Đông diện tích khu đất: 1640,8m2, tổng số lô: 08 lô.

  - Khu QH thôn Triều Sơn Nam (đất Lò gạch cũ) diện tích khu đất: 1800,5m2.

            - Khu quy hoạch thôn Triều Sơn Nam (cạnh cây xăng) diện tích khu đất: 1011m2

              - Khu QH thôn Triều Sơn Nam (dọc đường QH 9m) diện tích khu đất: 1440,7m2.

              - Khu QH thôn Minh Thanh (cạnh Trường Mần non) diện tích khu đất; 515,4m2.

    - Khu QH thôn Thế Lại Thượng diện tích khu đất: 1334,8m2 (được đo vẽ theo hiện trạng sử dụng đất tháng 9 năm 2018);

  - Khu QH ruộng Đạo thôn La Khê có diện tích: 24511,3m2

  - Khu QH thôn Địa Linh (dọc đường Thống Nhất và đường WB) diện tích: 5329,8m2

  - Khu QH xóm hói Đằng Trước thôn Triều Sơn Nam (lò gạch ông Đặng Văn Xin trước đây) diện tích khu đất: 1563,4m2

  - Khu QH thôn Thủy Phú (cạnh am hồn và đường liên thôn Minh Thanh-Thủy Phú) diện tích khu đất: 1341,8 m2

   - Khu QH thôn Thủy Phú (tiếp giáp ranh giới đất của ông Trần Gia Bảy và Đặng No) diện tích khu đất: 3007,2m2

  - Khu QH Đội 12B diện tích khu đất: 3388m2

  7. Xây dựng nông thôn mới:  

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

  II. Văn hóa - xã hội:

  1. Về phát triển giáo dục:

  Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, nâng cao chất lượng giáo dục, huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt 100%. Giữ vững kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS – xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

  Tiếp tục huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng Trường Tiểu học số 1, số 2 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2016-2020 và duy trì Trường THCS Đặng Vinh đạt chuẩn Quốc gia; Lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại trường Tiểu học số 3 Hương Vinh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

  2. Công tác y tế và dân số:

  Thực hiện tốt các hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo triển khai hiệu quả hơn các chương trình y tế. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 98%.

  Đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 15,7%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9-1%, phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 5,5%.

  Tăng cường công tác quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền; tăng cường phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS.

  3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao

  Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

  Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, với nhiều nội dung  phong phú phản ánh các hoạt động của xã trên trang thời sự địa phương.

  d. Về chính sách xã hội:

  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách có công, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cả neo đơn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm.

  Quan tâm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Chú trọng xây dựng xã đạt tiêu chuẩn xã phù hợp trẻ em năm 2019. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,09%, quan tâm giao đất có thu tiền cho hộ nghèo và hộ chính sách có khó khăn về nhà ở.

  III. Nội chính

  1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Tổ chức tiếp công dân và giải quyết các đơn thư của công dân kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Củng cố tăng cường hoạt động hòa giải, tổ hòa giải cơ sở, đảm bảo hòa giải thành trên 80%.

  2. Công tác Tư pháp: Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản mới. Tham gia các lớp tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở.

  3. Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính: Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, gắn với nâng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan và các quy định trong quản lý nhà nước ở địa phương.

  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân khi đến giao dịch. Vận hành tốt một cửa hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng các phần mềm một cửa; duy trì áp dụng hệ thống ISO TCVN 9001:2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính; vận hành trang thông tin điện tử xã phong phú về nội dung và hình thức để phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội tại địa phương.

  Thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện để Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình trong vận động nhân dân xây dựng Đảng và Chính quyền địa phương.

            4. Quốc phòng-An ninh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/BCT về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng cơ sở xã, phường và cụm tuyến ATLC-SSCĐ, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ theo quy định.

            Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn cơ quan. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ các ngày lễ lớn, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

            Tăng cường công tác củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt vào các ngày lễ lớn, tết Kỷ Hợi năm 2019, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

            Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống các loại tội phạm, ma túy..., tăng cường nắm bắt và quản lý các loại đối tượng, tội phạm để giữ vũng ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, nhất là tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để đột biến bất ngờ xảy ra.

  Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thồi tăng cường công tác giáo dục pháp luật và ý thức cảnh giác của nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với các địa bàn giáp ranh, công an quân sự thị xã trong công tác đảm bảo ổn định chung các vùng giáp ranh. Thực hiện có hiệu quả tổ tự quản bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông Hương và tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

  IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

  * Lĩnh vực kinh tế:

  Đẩy mạnh chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng, đầu tư phát triển trên địa bàn xã.

  Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, tăng năng suất cây trồng, Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gia trại, chăn nuôi hộ gia đình, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

            Tập trung chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, đạt và vượt kế hoạch được giao. Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đồng thời thường xuyên kiểm soát chi ngân sách để đảm bảo chi đúng nội dung, mục tiêu, có hiệu quả.

  * Quản lý tài nguyên và môi trường:

  Triển khai thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, chuyển mục đích sử dụng đất và tổng hợp danh mục các công trình có sử dụng đất năm 2019. Tổ chức thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

  Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể để tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp xây dựng không phép, trái phép.

  * Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo vươn lên trong cuộc sống đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực của xã hội thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách xã hội.

            Nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, thực hiện tốt xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

            Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngăn chặn, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, khống chế không để dịch lớn xảy ra. Làm tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

            Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng xã  nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đẩy mạnh rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

            4. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính:

            Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác, nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm, tệ nạn xã hội.

            Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

            Đổi mới công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp...Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã. 

            Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức về giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

            Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thực hiện tốt hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Chỉ thị của UBND tỉnh, cải tiến lề lối tác phong làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành theo hướng hiệu quả, kịp thời và thiết thực.

            Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019./.

   

   

     Nơi nhận:                                                        TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

     - UBND thị xã;                                                                            CHỦ TỊCH

     - BTV Đảng uỷ;

     - TT.HĐND xã;

     - CT, PCT UBND xã;

     - Đại biểu HĐND xã;

     - Lưu: VT.                                                                          Trần Quốc Thắng                                                                                                           

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 133.038
Truy cập hiện tại 5