Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 16/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ HƯƠNG VINH

 

   Số: 625/QĐ-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hương Vinh, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG VINH

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai;

    Theo đề nghị của Văn phòng thống kê xã,            

                

  QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Quốc Thắng

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

2. Ông Trương Đắc Giàu

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng ban trực

3. Ông Lê Văn Hải

CHT.BCHQS xã

Phó Trưởng ban

4. Ông Đỗ Quang Long

Trưởng công an xã

Phó Trưởng ban

5. Bà Bùi Thị Mai

CC  phụ trách VP-TK xã

Ủy viên

6. Bà Trần Thị Thanh Thủy

CC Kế toán xã

Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

CC Địa chính – XD xã

Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

CC Tư pháp – hộ tịch xã

Ủy viên

9.  Bà Phạm Thị Hạnh

CC  phụ trách CSXH xã

Ủy viên

10. Ông Đỗ Khoa

Giám đốc HTX NN

Ủy viên

11. Ông Lê Phước Tuy

Phụ trách trạm y tế xã

Ủy viên

12. Ông Nguyễn Thái

Cán bộ VHTT xã

Ủy viên

13. Ông Huỳnh Văn Phước Thịnh

Phụ trách Nhà văn hóa - Đài truyền thanh xã

 

Ủy viên

 

Mời các ông, bà có tên sau tham gia vào Ủy viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh:

14. Ông Cao Nguyên

CT.UBMTTQVN xã

Ủy viên

15. Ông Nguyễn Doãn Phúc

CT. Hội CCB xã

Ủy viên

16. Bà Hồ Thị Mộng Hân

Phó Chủ tịch Hội LHPN

Ủy viên

17. Ông Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch Hội Nông dân

Ủy viên

18. Ông Lê Văn Trung

Bí thư xã đoàn

Ủy viên

 

 

Điều 2: Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 trên địa bàn xã đạt hiệu quả tốt; xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn xã; chỉ huy, tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn xã; kiểm tra đôn đốc các thôn, các đơn vị liên quan trong địa bàn xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

Báo cáo kết quả tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã về Ủy ban nhân dân xã.

Trưởng ban và phó ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ huy.

Các thành viên của Ban chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh.

Điều 4. Văn phòng thống kê xã, các ban ngành đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BCH-PCLBTKCN TX;

- BTV Đảng uỷ  - HĐND xã;

- CT.PCT.UBND xã;

- Như Điều 4.

- Lưu: VT.

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Trần Quốc Thắng

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 70