Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 16/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ HƯƠNG VINH

 

   Số: 627/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hương Vinh, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh

 

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN xã;

          Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN xã phân công trách nhiệm các thành viên của ban như sau:

 

1. Ông Trần Quốc Thắng

 

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

(phụ trách chung)

 

 

2. Ông Trương Đắc Giàu

 

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng ban trực

(Thực hiện một số nhiệm vụ do trưởng ban ủy quyền, thay mặt trưởng ban trong trường hợp trưởng ban đi công tác)

 

3. Ông Lê Văn Hải

 

CHT.BCHQS xã

Phó Trưởng ban

(Phụ trách cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn xã)

 

 

4. Ông Đỗ Quang Long

 

 

Trưởng công an xã

Phó Trưởng ban

(phối hợp với quân sự trong cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã)

 

 

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

 

 

CC ĐC-XD-NN-MT

Ủy viên

(Phụ trách công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Phụ trách thôn Thế Lại)

6. Ông Nguyễn Doãn Phúc

CT. Hội CCB xã

Ủy viên

(Phụ trách thôn Bao Vinh)

 

7.  Bà Phạm Thị Hạnh

 

CC văn phòng – TK

 phụ trách CSXH xã

Ủy viên

(Tổng hợp các trường hợp khó khăn, thiếu đói.)

Phụ trách Thôn Địa Linh

 

 

8. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

CC Tư pháp – hộ tịch xã

 

 

Ủy viên

(phụ trách thôn La Khê)

 

 

9. Bà Hồ Thị Mộng Hân

 

Chủ tịch Hội LHPN

Ủy viên

(Phụ trách thôn Minh Thanh)

 

10. Ông Lê Văn Trung

 

Bí thư xã đoàn

Ủy viên

(Phụ trách thôn Triều Sơn Nam)

 

7. Ông Nguyễn Văn Lộc

 

Chủ tịch Hội Nông dân

Ủy viên

(Phụ trách thôn Triều Sơn Đông)

10. Ông Cao Nguyên

CT.UBMTTQVN xã

Ủy viên

(Phụ trách thôn Thủy Phú)

 

9. Bà Trần Thị Thanh Thủy

 

CC Kế toán xã

Ủy viên

(Phụ trách đảm bảo cơ sở vật chất PC thiên tai)

 

13. Ông Đỗ Khoa

 

Giám đốc HTX NN

Ủy viên

(Phụ trách hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng xã, thiệt hại hoa màu)

 

 

14. Ông Lê Phước Tuy

 

 

Phụ trách trạm y tế xã

Ủy viên

(phụ trách hệ thống y tế trên toàn xã, công tác phòng chống dịch trước, trong, sau bão)

 

15. Ông Nguyễn Thái

 

Cán bộ VHTT

Ủy viên

(Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền)

 

16. Ông Huỳnh Văn Phước Thịnh

 

Phụ đài truyền thanh xã

Ủy viên

(Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền)

 

17. Bà Bùi Thị Mai

CC phụ trách Văn phòng – Thống kê xã

Ủy viên

(phụ trách công tác tổng hợp chung)

 

 

Căn cứ nhiệm vụ, địa bàn được phân công, các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN có trách nhiệm:

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai ở địa bàn, ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

          - Thường xuyên theo dõi thông tin, nắm chắc tình hình diễn biến của thiên tai để chủ động đôn đốc các thôn triển khai phương án phòng chống kịp thời.

          - Tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai thực hiện phương án, chống thiên tai, lụt bão, những thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả tại thôn mình phụ trách về Ban chỉ huy PCTT&TCKN xã kịp thời, chính xác để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo và báo cáo UBND xã, Ban chỉ huy PCTT &TKCN thị xã./.

 

Nơi nhận:

- BCH-PCLBTKCN TX (b/c);

- BTV Đảng uỷ - HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Thành viên Ban CHPCTT&TKCN xã;

- Các thôn;

- Lưu: VT.

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Trần Quốc Thắng

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 72