Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 3/2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tháng 3/2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định pháp luật mới. Trong đó, có thể kể đến như Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học; quy định chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2025...

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

BH:15/01/2021

HL:01/03/2021

 

2

Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

BH:07/01/2021

HL:01/03/2021

 

3

Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

BH:22/01/2021

HL:10/03/2021

 

4

 

Nghị định 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

BH:25/01/2021

HL:10/03/2021

 

5

 

Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

BH:27/01/2021

HL:15/03/2021

 

6

Nghị định 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

BH:28/01/2021

HL:15/03/2021

 

7

 

Nghị định 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

BH:10/02/2021

HL:30/03/2021

 

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 01/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 

BH:05/01/2021

HL:01/03/2021

 

2

Quyết định 04/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

BH:29/01/2021

HL:15/03/2021

3

 

Quyết định 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

BH:21/01/2021

HL:30/03/2021

 

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 33/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

2

 

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

3

 

Thông tư 45/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

4

 

Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

BH:11/01/2021

HL:01/03/2021

 

5

 

Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 

BH:15/01/2021

HL:01/03/2021

 

6

 

Thông tư 46/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

7

 

Thông tư 47/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

8

 

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

BH:12/11/2020

HL:01/03/2021

 

9

 

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

BH:31/08/2020

HL:01/03/2021

 

10

 

Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

BH:28/12/2020

HL:01/03/2021

 

11

 

Thông tư 28/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

12

 

Thông tư 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

 

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

13

 

Thông tư 08/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

BH:28/12/2020

HL:01/03/2021

 

14

 

Thông tư 27/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

 

BH:31/12/2020

HL:01/03/2021

 

15

 

Thông tư 16/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

BH:04/12/2020

HL:05/03/2021

16

 

Thông tư 05/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

BH:20/01/2021

HL:06/03/2021

 

17

 

Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

BH:22/01/2021

HL:08/03/2021

18

 

Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

BH:25/01/2021

HL:10/03/2021

 

19

 

Thông tư 02/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

BH:25/01/2021

HL:10/03/2021

20

 

Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

BH:26/01/2021

HL:12/03/2021

 

21

 

Thông tư 42/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

BH:31/12/2020

HL:15/03/2021

 

22

 

Thông tư 03/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

BH:08/02/2021

HL:15/03/2021

 

23

 

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

BH:27/01/2021

HL:15/03/2021

 

24

 

Thông tư 12/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

BH:28/01/2021

HL:15/03/2021

 

25

 

Thông tư 41/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

BH:31/12/2020

HL:15/03/2021

 

26

 

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

BH:02/02/2021

HL:20/03/2021

 

27

 

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

BH:02/02/2021

HL:20/03/2021

 

28

 

Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

BH:02/02/2021

HL:20/03/2021

 

29

 

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

BH:02/02/2021

HL:20/03/2021

 

30

 

Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia

BH:03/02/2021

HL:20/03/2021

 

31

 

Thông tư 11/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính

 

BH:05/02/2021

HL:23/03/2021

 

32

 

Thông tư 13/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

BH:08/02/2021

HL:24/03/2021

 

33

 

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

BH:04/02/2021

HL:25/03/2021

 

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 788