Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/03/2021

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, chuyên sâu, liên quan đến nhiều đối tượng. Để đảm bảo tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, ngày 26/2//2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra trong phạm vi Sở, ban, ngành, địa phương mình quản 1ý theo đúng nội dung Phương án, các qui trình ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã, yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực theo đúng nội dung Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

3. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế (VTV8), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, mở đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra biết và thực hiện.

4. Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, Sở Nội vụ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng bộ cuộc Tổng điều tra. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các nội dung công việc; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đợt Tổng điều tra; phát hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt Tổng điều tra.

6. Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Phương án Tổng điều tra và Chỉ thị này.

Tập tin đính kèm

STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị số 07/CT-UBND (Kích vào để xem chi tiết)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 20